Àmbit d’aplicació

Les presents Condicions d’Ús i Contractació (d’ara endavant, les “Condicions d’Ús”) regulen l’ús del lloc web www.portam.cat (d’ara endavant, el “Lloc Web”) gestionades per Porta’m Comerç Local (d’ara endavant, “Porta’m”). Porta’m és una marca comercial registrada a nom de Pascal Guillén, amb NIF: 46621601Am amb domicili a Passeig Santeugini, 1, de Castellbisbal, Barcelona, i de Josep Ramón Vall, amb amb NIF 46821397K, amb domicili al carrer de Bellavista, 27 baixos 2, de Castellbisbal (d’ara endavant “els Titulars”). El nostre correu electrònic de contacte és: empresa@portam.cat

Porta’m és una plataforma creada amb vocació d’afavorir la digitalització del comerç de proximitat i fer possible una economia sostenible, en què comerços aliens a Porta’m (en endavant “el Venedor” o “els Venedors”) ofereixen els seus Productes (en endavant, els “Productes”) als Usuaris de la plataforma (en endavant els “Usuaris”), perquè aquests puguin realitzar Comandes als Venedors per telèfon, que un cop preparades, els Usuaris passaran a recollir i pagar a la botiga física del Venedor o que aquest o bé l’equip de Porta’m els lliurarà i facturarà amb TPV a l’adreça que els Usuaris els hagin indicat.

Porta’m es limita a oferir un aparador online als Venedors perquè aquests comercialitzin els seus Productes i a facilitar un canal de comunicació perquè els Usuaris realitzin les seves Comandes als Venedors. La compravenda de Productes s’efectua directament entre el Venedor i l’Usuari que li realitza la Comanda, de manera que el contracte es perfecciona únicament entre ells. Porta’m, per tant, no actua en nom dels Venedors, ni dels Usuaris que realitzen les Comandes i, en conseqüència, no assumeix cap responsabilitat en relació amb les obligacions que corresponguin als mateixos o amb les accions que aquests duguin a terme. Les condicions de cada Venedor únicament vinculen l’Usuari i al Venedor i en cap cas s’apliquen a Porta’m. Porta’m pot realitzar serveis de lliurament de les comandes amb el seu ticket de botiga correspnent, i en aquests casos, assumirà la responsabilitat de transport i entrega dins l’horari establert amb l’Usuari, sempre i quan els Venedors tinguin a punt la comanda en el temps requerit.

Tota persona física que accedeixi a Porta’m es compromet a utilitzar els seus continguts i serveis de conformitat amb la llei i les presents Condicions, que tindrà a la seva disposició a la web i aplicacions mòbils amb què s’opera la plataforma Porta’m, podent també sol·licitar-ne una còpia a empresa@portam.cat.

Els idiomes en què aquestes Condicions tindran validesa jurídica són el castellà i el català.

Definicions

Porta’m: plataforma online on comerços poden oferir els seus Productes als Usuaris de la plataforma i aquests realitzar Comandes als Venedors.
Venedor: comerç que ofereix els seus Productes als Usuaris mitjançant Porta’m i accepta les Comandes que els Usuaris li facin a través d’ella.
Usuari: persona que utilitza Porta’m per realitzar Comandes als Venedors que ofereixen els seus Productes.
Botiga: espai en línia que cada Venedor té a Porta’m, que inclou la fitxa del seu comerç i els Productes que aquest ofereix als Usuaris.
Producte: béns o serveis que els Venedors ofereixen mitjançant Porta’m.
Comanda: acció d’un Usuari consistent en triar un o més Productes a la Botiga d’un Venedor a Porta’m, encarregant al Venedor que se’ls vengui i lliuri.

Registre en Porta’m

Registrar-se com a Usuari a Porta’m és gratuït.

Registrar un comerç i tenir una Botiga a Porta’m requereix d’un acord previ, així com l’acceptació de certes regles i comportaments.

Per veure els Productes que els Venedors ofereixen a Porta’m no cal registrar-se a la plataforma, però sí que és obligatori fer-ho per poder efectuar una Comanda.

El Venedor que vulgui oferir els seus Productes mitjançant Porta’m, haurà de registrar el seu comerç a la plataforma.

Al registrar el seu comerç a Porta’m, el Venedor accepta que les dades del seu comerç que constin a la plataforma puguin ser comunicades per Porta’m a ajuntaments o altres administracions, organitzacions o entitats que tinguin com a objectiu la promoció del comerç en el seu àmbit geogràfic d’actuació, per tal que aquestes administracions o entitats puguin enviar-los informació sobre acords, promocions o altres tipus de qüestions que tingui a veure amb l’activitat comercial, així com per, si escau, incorporar el seu comerç al llistat comercials d’aquestes administracions o entitats, amb l’objectiu de fomentar i dinamitzar el comerç de proximitat.

L’Usuari que vulgui fer una Comanda a un Venedor mitjançant Porta’m, haurà de registrar-se a la plataforma omplint el formulari de registre per a Usuaris.

Per poder registrar-se, tant el Venedor com l’Usuari, hauran d’acceptar les presents Condicions i la Política de privacitat, seguint els passos indicats a la plataforma.

Al realitzar el registre, l’Usuari i/o Venedor consenten que les seves dades passin a formar part del fitxer “Usuaris Porta’m”. El tractament d’aquest fitxer serà d’acord amb el que preveu la Política de privacitat que es troba publicada a la web i a les aplicacions de Porta’m i que són d’aplicació en qualsevol ús que un Usuari faci de la plataforma.

L’Usuari que accedeixi a Porta’m ha de ser major de 16 anys, amb suficient capacitat legal per a celebrar contractes i es compromet a utilitzar la plataforma, així com els continguts i els serveis que en ella s’ofereixen de conformitat amb la llei i les presents Condicions. No obstant això, la visualització i/o la Comanda en Porta’m de Productes eròtics o similars i de begudes alcohòliques o un altre tipus de Productes dels que no es permeti la seva venda a menors d’edat, exigirà que l’Usuari tingui més de 18 anys.

Porta’m no pot garantir la identitat dels Usuaris registrats, per tant, no tindrà cap responsabilitat per l’ús de la identitat d’un Usuari registrat per tercers no registrats. Els Usuaris s’obliguen a posar immediatament en coneixement de Porta’m la sostracció, divulgació o pèrdua de les seves credencials, comunicant-ho a través dels canals de comunicació oferts per Porta’m.

L’Usuari i el Venedor hauran de llegir amb deteniment les presents Condicions i la Política de privacitat, per conèixer els seus drets i obligacions.

Operativa del servei

Oferta dels Productes

El comerç que vulgui oferir els seus Productes mitjançant la plataforma Porta’m haurà de signar un contracte amb Porta’m, valorant i escollint les opcions de promoció que millor s’ajustin al seu comerç, el protocol de relació amb els Usuaris i a la forma en que lliurarà i cobrarà les Comandes que aquests li encarreguin.

Un cop realitzada l’alta, el Venedor tindrà una Botiga a Porta’m per poder oferir els seus Productes als Usuaris. Per fer-ho, haurà d’afegir a la seva Botiga la informació sobre els Productes.

Realització de comandes

Per poder veure les Botigues i els Productes que ofereixen els Venedors a Porta’m, no serà necessari registrar-se en la plataforma. Els Usuaris poden trobar les Botigues que els interessin buscant-les pel tipus de tipus de Botiga, distància, etc…

En el moment en què un Usuari vulgui realitzar una Comanda a un Venedor, l’Usuari s’haurà de registrar en Porta’m, atès que aquestes dades seran necessaris per tramitar la Comanda.

Per realitzar una Comanda l’Usuari ha d’entrar a Porta’m i seleccionar els articles que desitja. L’Usuari escollirà el o els Producte/s que vulgui encarregar a cada Venedor i la seva quantitat. A més, depenent de el tipus de Producte, l’Usuari també haurà de triar la talla, la quantitat, el pes o qualsevol altra característica que el Venedor li permeti seleccionar a l’oferta del Producte. Un cop triat el o els Producte/s, també podrà realitzar una trucada o enviar un missatge al Vendedor per tal d’obtenir més informació i concretar la comanda, forma de pagament i forma d’entrega.

En el cas dels Productes que es comprin per pes, (com ara les fruites i verdures) pot haver petites variacions en el preu estimat si les peces que conformen la Comanda no s’ajusten exactament al gramatge sol·licitat, si bé, el Venedor intentarà sempre ajustar al màxim la quantitat de Producte a la sol·licitada per l’Usuari, per tal que el preu final de la venda no sobrepassi el preu estimat de la Comanda.

Els Productes estaran subjectes a la descripció i condicions que el Venedor publiqui a la seva Botiga i a la disponibilitat que el Venedor tingui d’ells en el moment en què l’Usuari realitzi la Comanda. Porta’m no pot oferir garanties davant de possibles inexactituds en les descripcions, preus i/o fotografies dels Productes. És obligació de l’Usuari llegir i revisar atentament la descripció, informació i característiques del Producte o Productes que vulgui encarregar, així com les condicions del seu lliurament i cobrament, i, si escau, les condicions de devolució que tingui establertes el Venedor, que l’Usuari declararà que accepta en el moment en què confirmi la comanda al Venedor.

En l’instant en què l’Usuari confirmi la comanda, el Venedor la revisarà i la prepararà amb els Productes que tingui disponibles, moment en què es fixarà el preu definitiu de la Comanda i que estarà indicada en el ticket de compra generat pel Venedor.

Porta’m ha d’informar al Client, abans de la finalització del procés de compra, del termini de lliurament dels Productes.

Porta’m no lliura productes els dissabtes, diumenges, festius nacionals, regionals i locals.

Es considera que el lliurament s’ha realitzat des del moment en què el Producte s’ha posat a disposició en el lloc de lliurament indicat pel Client del Venedor o en el punt de recollida corresponent.

Pagament de la Comanda

Les comandes seran facturades en el moment de l’entrega a través del TPV inalambric de Porta’m. Un cop entregades i facturades, l’equip logistic les marcarà com a completades al backoffice de Porta’m. L’import facturat es correspondrà amb la suma dels tickets de les comandes realitzades per part del Client a cada Venedor, més el cost del transport.

Preu dels Productes i despeses de lliurament

Porta’m no intervé en la fixació del preu de venda dels Productes oferts pels Venedors. El preu dels Productes és sempre lliurement decidit per cada Venedor i inclou l’IVA i qualsevol altre impost aplicable.

El preu de venda dels Productes no inclou les despeses d’enviament de la Comanda.

En cas que el Venedor s’encarregui de lliurar la Comanda en el domicili de l’Usuari o en un altre lloc designat per aquest, abans que l’Usuari pugui confirmar la Comanda s’especificarà el cost que s’hagi fixat i els plaços per fer el lliurament en aquesta modalitat.

En cas que Porta’m s’encarregui de lliurar la Comanda en el domicili de l’Usuari o en un altre lloc designat per aquest, abans que l’Usuari pugui confirmar la Comanda s’especificarà el cost que s’hagi fixat i els plaços per fer el lliurament en aquesta modalitat.

El preu dels Productes i de les despeses de lliurament es consideraran acceptats per l’Usuari en el moment de Confirmar la Comanda.

Lliurament de Productes.

El lliurament dels Productes serà realitzat per Porta’m en el cas que el lliurament s’hagi de fer en el domicili o un altre lloc designat per Usuari.

La data i horari de lliurament de les comandes serà pactat prèviament amb l’Usuari.

En cas que el lliurament sigui realitzat per Porta’m, la marca assumeix la responsabilitat de l’entrega de les comandes, sempre que li hagin estat entregades per part del Venedor en el plaç de temps necessari.

En cas que el lliurament sigui realitzat per part del Venedor, Porta’m no garanteix que les Comandes siguin lliurades o estiguin disponibles per a la seva recollida en l’horari indicat, ni assumeix cap responsabilitat per l’incompliment d’aquest horari per part del Venedor.

Dret de desistiment i devolucions

Porta’m no intervé en cap cas en la tramitació de devolucions de Productes, atès que la relació de compravenda s’estableix únicament entre el Venedor i l’Usuari que adquireix els seus Productes.

Devolucions: Les condicions i despeses de devolució seran les que cada Venedor tingui establertes en el seu comerç. Per això, és important que l’Usuari comprovi, i si s’escau, sol·liciti al Venedor les condicions de devolució i les seves despeses abans de fer el pagament dels Productes.

En tot cas, podran ser tornats als Venedor els Productes defectuosos o que no es corresponguin amb l’ofert, de conformitat amb la legislació aplicable als consumidors.

Desistiment: El Venedor és l’únic responsable de garantir el correcte exercici del dret de desistiment dels Usuaris, en el cas que aquest dret sigui procedent d’acord amb la legalitat vigent.

A efectes merament informatius, Porta’m recorda tant als Venedors com als Usuaris, que de conformitat amb els articles 102 i següents de Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, en les vendes a distància, el comprador que tingui la condició de consumidor o Usuari de conformitat amb la definició establerta en l’article 3 de l’esmentat Reial Decret Legislatiu, pot desistir de la compra efectuada pel motiu que sigui, en un termini de 14 dies naturals des de la recepció del producte. No obstant això, el dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a:

a) La prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat, quan l’execució hagi començat, amb previ consentiment exprés del consumidor i Usuari i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per l’empresari, haurà perdut el seu dret de desistiment.

b) El subministrament de béns o la prestació de serveis en que el preu depengui de fluctuacions de mercat financer que l’empresari no pugui controlar i que puguin produir-se durant el període de desistiment.

c) El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i Usuari o clarament personalitzats.

d) El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

e) El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.

f) El subministrament de béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s’hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.

g) El subministrament de begudes alcohòliques en que el preu hagi estat acordat en el moment de celebrar el contracte de venda i que no puguin ser lliurades abans de 30 dies, i el valor real depengui de fluctuacions de mercat que l’empresari no pugui controlar.

h) Els contractes en què el consumidor i Usuari hagi sol·licitat específicament a l’empresari que el visiti per efectuar operacions de reparació o manteniment urgent; si, en aquesta visita, l’empresari presta serveis addicionals als sol·licitats específicament pel consumidor o subministra béns diferents de les peces de recanvi utilitzades necessàriament per efectuar les operacions de manteniment o reparació, el dret de desistiment s’ha d’aplicar a aquests serveis o béns addicionals .

i) El subministrament d’enregistraments sonors o de vídeo precintades o de programes informàtics precintats que hagin estat desprecintats pel consumidor i Usuari després del lliurament.

j) El subministrament de premsa diària, publicacions periòdiques o revistes, amb l’excepció dels contractes de subscripció per al subministrament de tals publicacions.

k) Els contractes celebrats mitjançant subhastes públiques.

l) El subministrament de serveis d’allotjament per a fins diferents del de servir d’habitatge, transport de béns, lloguer de vehicles, menjar o serveis relacionats amb activitats d’esplai, si els contractes preveuen una data o un període d’execució específics.

m) El subministrament de contingut digital que no es presti en un suport material quan l’execució hagi començat amb el previ consentiment exprés del consumidor i Usuari amb el coneixement per part seva de que en conseqüència perd el seu dret de desistiment.

En els casos en què sigui procedent, per a exercir el dret de desistiment l’Usuari ha de notificar al Venedor seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca que podrà enviar per correu postal o per correu electrònic, a les adreces que constaran a la Botiga del Venedor i seguir les instruccions que aquest li indiqui per a realitzar la devolució dels Productes i el reintegrament del seu import.

Si ho desitja, l’Usuari pot utilitzar el següent formulari que li facilita Porta’m a manera d’exemple.

Formulari de desistiment

  • A l’atenció de (afegir el nom i adreça del Venedor)
  • Per la present li comunico que desisteixo del meu contracte de venda del següent bé: ______________________________________________________________
  • Comanda núm. ___________, realitzada el dia: ________
  • Nom i cognoms:

  • Domicili:

  • Signatura (només si el present formulari es presenta en paper)
  • Data: _________

En tot cas, l’Usuari ha de tenir present que, de conformitat amb la normativa aplicable, els Productes que es retornin hauran d’estar en perfectes condicions, i que, tret que el Venedor especifiqui el contrari en la seva Botiga, les despeses de transport originades per la devolució dels Productes aniran a càrrec de l’Usuari, podent aquest triar lliurement la companyia que prefereixi per al transport de l’article.

Garanties

Serà responsabilitat del Venedor oferir la garantia legal sobre els Productes en els termes establerts legalment, pel que qualsevol sol·licitud de reparació o reclamació sobre la garantia d’un Producte, l’Usuari haurà dirigir-la al Venedor que li hagi efectuat la venda.

Obligacions dels Venedors

Registrar-se a la plataforma amb dades verídiques.
Mantenir la seguretat sobre les seves dades d’Usuari i la seva contrasenya que utilitzi per accedir a la plataforma.
Publicar a Porta’m dades verídiques sobre el seu comerç i sobre els Productes que ofereixi a la plataforma.
Oferir la informació necessària perquè els Usuaris puguin escollir els Productes coneixent les seves característiques.
Incloure informació sobre la prohibició d’adquirir els seus Productes per menors de 18 anys, en el cas que legalment els seus Productes només puguin ser adquirits per majors d’edat.
Oferir en la seva Botiga únicament Productes permesos per la normativa vigent en cada moment.
Confirmar la tramitació de les Comandes encarregades pels Usuaris en el menor temps possible.
Eliminar de la comanda els productes que no seràn lliurats al Client en el backoffice de Porta’m.
Complir amb l’horari i les condicions de lliurament dels Productes acceptades per l’Usuari.
Afegir a la comanda el ticket de compra dirigit al Client.
Cobrar a l’Usuari el preu que li hagi estat confirmat en el moment en què de notificar-li que la seva Comanda havia estat tramitat.
Oferir a l’Usuari assistència en les reclamacions o incidències que poguessin sorgir derivades de la seva Comanda i posterior venda dels Productes.
No emprar la plataforma per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers o que infringeixin qualsevol norma de l’ordenament jurídic; quedant prohibit introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia de terrorisme o que atemptin contra els drets humans.

El Venedor únicament podrà posar-se en contacte amb l’Usuari que li hagi realitzat una Comanda per qüestions relacionades amb aquesta Comanda, quedant prohibit que li enviï comunicacions comercials sobre els seus Productes, excepte en el cas que compti per fer-ho amb el consentiment exprés de l’Usuari, obtingut directament d’aquest i de forma independent a l’ús de la plataforma Porta’m.

Obligacions dels Usuaris

Registrar-se a la plataforma amb dades verídiques.
Realitzar Comandes que efectivament siguin del seu interès i pagar al Venedor el preu corresponent a la seva Comanda fent servir el mètode de pagament escollit al tramitar-la.
Recollir la Comanda a la botiga física del Venedor en l’horari fixat per al lliurament, i en cas que hi hagi optat per rebre la Comanda al seu domicili o en un altre lloc que hagi designat, estar present en aquest lloc en l’horari fixat per al lliurament, amb la quantitat corresponent al preu de la Comanda, en la forma de pagament escollida al tramitar-la.
Adreçar directament al Venedor qualsevol sol·licitud d’assistència, reclamació o devolució en relació amb els productes sol·licitats en la seva Comanda.
No emprar la plataforma per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers o que infringeixin qualsevol norma de l’ordenament jurídic.

Responsabilitats

El Venedor és l’únic responsable davant de l’Usuari de la venda dels seus Productes i d’oferir-li resposta davant reclamacions, incidències o devolucions que es puguin derivar de la venda dels seus Productes.

L’Usuari és l’únic responsable de les Comandes que realitzi i de la correcta consignació de l’adreça per al seu lliurament, quan els Productes no es recullin a la botiga física del Venedor.

Porta’m no és propietària de cap dels Productes oferts a través de la seva plataforma i no és part en la compravenda duta a terme exclusivament entre Venedors i Usuaris. Porta’m ni revisa ni valida els Productes que els Venedors ofereixen mitjançant la seva plataforma, de manera que Porta’m no serà responsable, ni directament ni indirectament, ni subsidiàriament, de la qualitat dels productes o de la correcta prestació dels serveis oferts directament pels venedors, ni dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de la venda dels Productes o de la utilització que els Venedors i els Usuaris facin de la plataforma.

A títol enunciatiu, però no limitatiu, Porta’m no assumeix cap responsabilitat per:

la utilització que els Venedors i/o Usuaris puguin fer les informacions que s’ofereixin en ella, en infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de continguts de Porta’m o de tercers.
les infraccions en matèria de propietat intel·lectual i industrial que els Venedors poguessin cometre en relació amb els Productes que s’ofereixin a la Porta’m.
els continguts d’aquelles pàgines a les que els Venedors i/o Usuaris puguin accedir des d’enllaços inclosos a la plataforma o que poguessin incloure els Venedors.
els actes o omissions de tercers, amb independència que aquests tercers poguessin estar units a Porta’m mitjançant via contractual.
l’accés de menors de 16 anys als continguts inclosos en la plataforma i de l’accés de menors de 18 anys als continguts prohibits a menors d’aquesta edat, sent responsabilitat dels seus progenitors o tutors exercir un control adequat sobre l’activitat dels fills o tutelats.
els errors o danys produïts a Porta’m per un ús ineficient i de mala fe per part d’un Venedor o d’un Usuari.
la no operativitat o problemes en l’adreça o telèfons facilitats pels Venedors i/o els Usuaris per tramitar i/o confirmar una Comanda.
la realització d’actes de competència deslleial i publicitat il·lícita per part dels Venedors.
la publicació per part dels Venedors d’imatges o dades de persones físiques per promocionar o descriure els seus Productes, sense haver obtingut la legitimació legalment exigible per fer-ho.

Porta’m realitza els seus millors esforços per assegurar la funcionalitat i disponibilitat no interrompuda de la plataforma, però, l’accés o l’ús de certes funcionalitats es pot veure afectat o temporalment interromput per incidències tècniques, per tasques de manteniment o per qüestions alienes a Porta’m. És per això que Porta’m tampoc assumeix cap responsabilitat per:

els eventuals danys i perjudicis causats als Venedors i /o Usuaris com a conseqüència d’un funcionament normal o anormal de les eines de recerca, de l’organització o la localització dels continguts i/o accés a la plataforma i, en general, dels errors o problemes que es generin en el desenvolupament o instrumentació dels elements tècnics de la plataforma. La interrupció de l’operativitat de la plataforma en cap cas generarà cap dret per als Venedors o per als Usuaris, ni tan sols, per lucre cessant o pèrdua de negoci.
els errors o retards en l’accés a la plataforma per part dels Venedors i/o Usuaris a l’hora d’introduir les seves dades a la Porta’m
les fallades o incidències que es puguin produir en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes, de manera que no es garanteix que Porta’m estigui constantment operativa.

Porta’m es compromet a solucionar les incidències que puguin sorgir en la seva plataforma en el menor temps possible.

Així mateix, s’informa als Venedors i als Usuaris que Porta’m no pot controlar els programes o dispositius que puguin introduir-se en l’ordinador o telèfon mòbil d’aquests durant la seva navegació per Internet, pel que recomanem que s’estableixin les mesures de prevenció i seguretat necessàries (com, per exemple, antivirus i instal·lació d’actualitzacions de seguretat), de manera que quedin protegits davant els possibles atacs de tercers. Si un Venedor o Usuari té coneixement de qualsevol acció fraudulenta pot posar-se en contacte amb Porta’m i tractarem d’adoptar les mesures necessàries al respecte.

Finalment, Porta’m no és responsable d’usos fraudulents de la marca i del nom Porta’m que puguin dur a terme tercers.

Exclusions

Malgrat que, com s’ha explicat, Porta’m ni revisa ni valida els Productes que els Venedors ofereixen mitjançant la plataforma, es reserva el dret a retirar Productes d’aquesta, en el cas que detectés que s’estiguessin oferint Productes que, per aplicació de la normativa vigent, tinguin restringida o limitada la seva venda, o que fossin il·legals.

Porta’m també es reserva el dret a impedir l’ús de la plataforma, ja sigui de forma temporal o definitiva, a qualsevol Venedor i/o Usuari que infringeixi qualsevol de les normes establertes en aquestes Condicions, la llei o la moral. Discrecionalment, Porta’m també podrà excloure Venedors i/o Usuaris de la seva plataforma quan així ho consideri oportú per millorar l’operativa de la plataforma i/o de la resta dels seus Venedors i Usuaris.

Comunicacions de Porta’m

Totes les comunicacions que Porta’m faci als Venedors o als Usuaris seran per tramitar les Comandes que realitzin els Usuaris o estaran relacionades amb la gestió i satisfacció amb l’ús de la plataforma, la qual cosa pot incloure també l’enviament de promocions, preguntes o enquestes sobre la satisfacció del servei, que seran d’ús intern per a Porta’m, amb l’objectiu de la seva millora contínua.

Les comunicacions es realitzaran de forma telemàtica al telèfon o bé email subministrat pel Venedor o l’Usuari.

L’acceptació d’aquestes condicions comporta l’acceptació que totes les notificacions i comunicacions que Porta’m enviï per mitjans electrònics als Venedors o als Usuaris, satisfan qualsevol requisit de forma escrita.

Servei d’atenció als Usuaris

Per incidències tècniques relacionades amb l’ús de la plataforma, els Usuaris poden posar-se en contacte amb Porta’m al correu electrònic: compra@portam.cat

Xarxes socials i publicitat

Política de privacitat

Porta’m informa Usuaris que té un perfil a les següents xarxes socials: Instagram, Facebook, YouTube (la “Xarxa Social”), tot creat amb la finalitat principal de fer publicitat dels Productes i Serveis de Porta’m.

L’Usuari podrà unir-se als Grups o Perfils que Porta’m té a les diferents Xarxes Socials. L’Usuari que es fa seguidor de qualsevol d’aquests Grups o Perfils, mostrant així interès per la informació que es publica a la Xarxa Social, accepta les condicions d’ús i política de privacitat de la xarxa social corresponent.

Porta’m podrà accedir i processar aquesta informació de caràcter públic de l’Usuari, en particular, del seu nom de contacte i del que indiqui l’Usuari.

L’Usuari podrà accedir en qualsevol moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.

Ús del perfil

Porta’m realitzarà les següents accions:

Accés a la informació del perfil públic.
A petició de l’Usuari, publicació en el perfil d’informació de l’Usuari que, prèviament, ja s’hagi publicat a la pàgina Porta’m.
Enviar missatges individuals a través de canals de xarxes socials quan estiguin permesos.
Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es mostraran al perfil de l’Usuari.

L’Usuari podrà, en qualsevol moment, controlar les seves connexions, així com suprimir qualsevol contingut que ja no li interessi. També podrà modificar i restringir amb qui vulgui compartir les seves connexions a través de la seva configuració de privadesa.

Concursos, promocions i sortejos al web, apps i xarxes socials

Porta’m es reserva el dret de celebrar concursos, promocions i sorteigs, en els quals pugui participar l’Usuari adscrit a la seva pàgina. Les bases de cadascun d’ells, quan es faci a través de la plataforma de la xarxa social corresponent, es publicaran sobre ella, d’acord amb la legislació vigent.

Publicitat de Porta’m

Porta’m pot utilitzar la Xarxa Social per anunciar els seus Productes i Serveis i els de tercers. En el cas que decideixi tractar les dades de contacte dels Usuaris per dur a terme accions directes de prospecció comercial, sempre complirà amb la normativa vigent i la de la pròpia plataforma.

Els Usuaris i Venedors han de consultar en tot moment les polítiques de privacitat de les Xarxes Socials vigents.

Blogs i Fòrums

Els Usuaris tenen la possibilitat d’introduir continguts en blocs i fòrums Porta’m, com comentaris o fotografies. La publicació dels continguts està subjecta a aquestes Condicions d’Ús.

La persona identificada, en cada cas, com a persona que hagi presentat els continguts serà l’encarregada d’aquests. Els continguts no reflecteixen de cap manera l’opinió de Porta’m.

Porta’m no es responsabilitza dels errors, imprecisions o irregularitats que puguin contenir els continguts publicats, així com dels danys i perjudicis que es puguin derivar de la inserció dels continguts en les seccions de la Xarxa Social o d’altres plataformes que, si escau, permetin aquest tipus de serveis.

L’Usuari que presta els continguts cedeix a Porta’m, en qualsevol tipus de suport, els drets a la seva reproducció, ús, distribució, comunicació pública o qualsevol altre tipus d’activitat sobre els mateixos.

Així mateix, l’Usuari Subministrador declara ser titular dels drets dels continguts o, si escau, garanteix que té els drets i autoritzacions necessaris de l’autor o titular, per al seu ús per part de Porta’m.

Porta’m no es responsabilitza dels danys i perjudicis que pugui ocasionar l’ús, reproducció, distribució o comunicació pública o qualsevol altre tipus d’activitat que realitzi sobre els continguts que estiguin protegits per drets de propietat intel·lectual pertanyents a tercers, sense que l’Usuari hagi obtingut degudament dels seus titulars l’autorització necessària per dur a terme l’ús que pretén realitzar.

Porta’m es reserva el dret de retirar, en qualsevol moment i unilateralment, els continguts de qualsevol secció del lloc web de la Xarxa Social, quan, pel seu contingut, Porta’m ho consideri rellevant.

Porta’m tampoc serà responsable de la informació enviada per l’Usuari quan no tingui coneixement efectiu que la informació emmagatzemada sigui il·lícita o que pugui danyar els béns o drets d’un tercer responsable de la indemnització. En el moment del coneixement efectiu que conté dades com les esmentades anteriorment, Porta’m es compromet a actuar amb diligència per eliminar-les o impossibilitar-hi l’accés.

En qualsevol cas, per presentar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts inserits en els apartats corresponents, l’Usuari pot fer-ho dirigint-se a la següent adreça de correu electrònic : empresa@portam.cat

Publicitat

La plataforma podrà incloure continguts publicitaris o Botigues o Productes patrocinats. Els anunciants i patrocinadors seran els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en Porta’m compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació.

Porta’m no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin incloure els continguts publicitaris o patrocinats.

Propietat intel·lectual i industrial

Queda expressament prohibit qualsevol ús per part de tercers de “Porta’m”, de “Portam.cat”, de “Portam.es” o de qualsevol signe identificatiu similar que pugui portar a confusió sobre el seu origen o titularitat, sense la prèvia autorització per escrit als Titulars del registre. La pàgina web “www.portam.cat” és un domini registrat. Aquest domini i la marca “Porta’m, Comerç Local” no podran ser utilitzats, llevat que porta’m ho autoritzi expressament, en relació amb altres productes o serveis que no siguin de Porta’m de qualsevol manera que puguin causar confusió entre els Usuaris, així com desacreditar i/o desprestigiar Porta’m.

Els Titulars del registre ostenten els drets necessaris sobre el contingut, disseny i codi font del lloc web i les aplicacions mòbils en què s’opera la plataforma Porta’m i, especialment, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, els drets necessaris sobre les fotografies, imatges, textos , logotips, dissenys, marques, noms comercials i dades que s’inclouen a la plataforma. No obstant això, les fotografies, descripcions, textos, representacions gràfiques i, si escau, vídeos relatius als Productes que els Venedors publiquin o pugin directament a la seva Botiga, seran responsabilitat únicament d’ells, de manera que aquests Venedors han de disposar dels drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els Productes que s’ofereixin a la plataforma.

Així mateix, el contingut del lloc web i de les aplicacions mòbils en què s’opera la plataforma Porta’m també té la consideració de programa informàtic, i per tant, li resulta d’aplicació tota la normativa espanyola i comunitària europea vigent en la matèria.

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial de la pàgina web i de les aplicacions mòbils en què pugui operar la plataforma Porta’m, ni tan sols mitjançant hiperenllaç, ni de qualsevol dels seus continguts, sense la prèvia autorització expressa i per escrit dels Titulars.

No es permet l’ús d’eines o robots de cerca i extracció de dades per a l’extracció de parts de la plataforma Porta’m, sense consentiment exprés per escrit dels Titulars.

Queda prohibit que qualsevol Venedor, Usuari o Tercer creï o publiqui les seves pròpies bases de dades amb llistes de Productes i preus obtinguts d’altres Venedors que tinguin la seva Botiga a Porta’m.

Igualment, queda totalment prohibida la còpia, reproducció, adaptació, modificació, distribució, comercialització, comunicació pública i/o qualsevol altra acció que pugui comportar la vulneració de la normativa vigent espanyola i/o internacional en matèria de propietat intel·lectual i/o industrial.

Els Titulars del registre Porta’m informen que no concedeixen als Venedors llicència o autorització expressa o implícita sobre els drets de propietat intel·lectual i/o industrial, o sobre qualsevol altre dret o propietat, relacionat, directament o indirectament, amb els continguts inclosos a la plataforma Porta’m.

Cessió de drets i obligacions

Els Titulars del registre Porta’m podran cedir i/o transmetre lliurement, en qualsevol moment i de conformitat amb la normativa aplicable, els drets i obligacions relatius a aquestes Condicions i a la prestació dels serveis de la plataforma Porta’m.

Nul·litat parcial

En cas que qualsevol clàusula de les presents Condicions sigui declarada nul·la, la resta es mantindran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat d’aquestes Condicions.

El no exercici per part de Porta’m de qualsevol dret derivat d’aquestes Condicions no s’interpretarà com a renúncia a aquest dret, excepte que Porta’m renunciï a ell de forma expressa i per escrit o es produeixi la prescripció de l’acció que en cada cas correspongui.

Modificació de les condicions

Porta’m es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració de la seva plataforma, així com les seves Condicions d’ús i contractació, la Política de privacitat i la Política de cookies. Els Venedors i Usuaris sempre disposaran d’aquestes Condicions en un lloc visible i lliurement accessible a la Plataforma per a totes les consultes vulguin realitzar. Els Venedors i Usuaris hauran de llegir atentament aquestes Condicions. En qualsevol cas, l’acceptació de les Condicions vigents en cada moment serà un pas previ i indispensable a l’ús dels serveis proporcionats per Porta’m.

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions es regeixen per la llei espanyola.

En cas de controvèrsia o desavinença existent entre els Venedors i Porta’m, així com entre els Usuaris i Porta’m, que es derivi de les presents Condicions, les parts acorden sotmetre, a la seva lliure elecció i amb renúncia a qualsevol altre fur o jurisdicció a què poguessin tenir dret, als jutjats i tribunals de la ciutat de Terrassa, excepció feta del que preveu la legislació aplicable als consumidors.

Finalment, informem als Usuaris que per a la resolució de conflictes que puguin sorgir amb els Venedors dels Productes, d’acord amb l’Art. 14.1 del ‘Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia, la qual es troba disponible al següent enllaç:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES